Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné na to aby sme Vám vedeli poskytnúť požadované služby a slúžia tiež pre  účely  vytvárania databázy zákazníkov, pre účely vernostných programov, pre účely zasielania tovaru a reklamácií tovaru.

 

I. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti HTT s.r.o., so sídlom: Hodžova 19, 911 01 Trenčín, IČO: 44307331, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 34171/R (ďalej len „HTT“), v súvislosti s využívaním e-shopu spoločnosti HTT.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti HTT zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti HTT.

Spoločnosť HTT má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

 

II. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

 • v súvislosti s využívaním elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou HTT,
 • pri poskytovaní ďalších služieb našim zákazníkom.

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

 • meno a priezvisko,
 • akademické tituly,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • adresa trvalého bydliska,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • IP adresa,
 • údaje o vyhľadávaní na internete,
 • história objednávok,
 • lokalizácia,
 • údaj o koncovom zariadení,

 

III. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HTT spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:

 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť HTT s jej zákazníkom,
 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch a službách, ktoré im spoločnosť HTT poskytla,
 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť HTT z právnych predpisov (napr. reklamácie tovaru a služieb).

 

IV. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracováva spoločnosť HTT

 • Na základe súhlasu udeleného zákazníkom (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 • Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou HTT a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 • Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

 

V. DOBA A MIESTO UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HTT spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť HTT po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou HTT a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.

V prípade, že zákazník udelí spoločnosti HTT súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť HTT jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

Osobné údaje zákazníkov spoločnosti HTT neopustia územie členských štátov Európskej únie.

 

VI. PRÍSTUP TRETÍCH OSÔB K OSOBNÝM ÚDAJOM

K osobným údajom zákazníkov spoločnosti HTT môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti HTT. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

K osobným údajom používateľov aplikácie môžu mať prístup nasledujúce subjekty –poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb:

dveBe, s.r.o.

NTS Finance, s.r.o.

K osobným údajom zákazníkov spoločnosť HTT môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti HTT voči oprávnenej osobe.

 

VII. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI HTT

Zákazníci spoločnosti HTT majú nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti HTT vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti HTT),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť HTT nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť HTT o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou HTT),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť HTT o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť HTT preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť HTT spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť HTT, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť HTT požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

Zákazníci spoločnosti HTT majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti HTT za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu HTT s.r.o., Hodžova 19, 911 01 Trenčín, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu daniela.kmetkova@htt.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť HTT prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

V prípade, že zákazníci spoločnosti HTT majú podozrenie na neoprávnené spracovania ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

 

VIII. SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU (NA MARKETINGOVÉ ÚČELY)

Spoločnosť HTT využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť HTT osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti HTT udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť HTT spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou HTT a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť HTT spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

 

IX. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Pri použití web stránok spoločnosti HTT a.s. sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť HTT, a.s. ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.

V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:

dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,

dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti HTT, a.s.

Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť HTT, a.s. na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.

V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti HTT, a.s. manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Spoločnosť HTT, a.s. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

 

V prípade, že zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť HTT elektronicky na emailovú adresu: daniela.kmetkova@htt.sk alebo písomne na adrese: Hodžova 19, 911 01 Trenčín.

Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti HTT, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, že si neprajete, aby spoločnosť HTT, a.s., so sídlom Hodžova 19, 911 01 Trenčín spracovávala Vaše osobné údaje, môžete svoj súhlas odvolať písomne na adresu spoločnosti, prípadne elektronicky na e-mail: httsk.eshop@gmail.com.